หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา
 
Highlight                                                                                                                                                       

       ตัวแปรสำคัญของการศึกษา

TVC ปัญหาการศึกษา

เหมือนการคลำช้าง 3

Parental Involvement

Peer tutoring

     


                                         "ให้ใจเป็นหัวใจของการศึกษา"

        จากผลงานวิจัยด้านการศึกษาระดับโลกพบว่า หัวใจสำคัญของการศึกษาแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงเรื่อง "ใจกับใจ" ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กนั้นสำคัญที่สุด ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีต่อให้ครูสอนเก่งแค่ไหนเด็กก็ไม่เข้าใจ ซึ่งสิ่งที่ค้นพบนั้นสอดคล้องกับ พระราชกระแสฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


        ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมนำพระราชกระแส ฯ มาเป็นหลักการ ในการพัฒนาศักยภาพคุณครู โดยใช้เทคนิค ครูสอนคิด การพัฒนากรอบความคิด จิตวิทยาการศึกษา (6 โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง) เน้นกระบวนการสอนให้ครูนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตลอดจนผลักดันทุกภาคส่วน ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชน ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน


     

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

การพัฒนากรอบความคิด

ครูสอนคิด

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
พี่ช่วยน้อง  การดูแลเด็กพิเศาเบื้องต้น
ครูและเด็ก Growth Mindset

Socratic Teaching

Parental Involvement ผองเพื่อนช่วยกัน Inclusion
Teacher - Student

Peer Tutoring
Relationship

 
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view