หน้าแรกรู้จักเราอบรม/workshopครูคลับTV ข่าว กิจกรรมDownload ห้องพักครูติดต่อเรา
                                                 
                
Mindset คืออะไร ?

เป็นกลุ่มของความเชื่อ หรือวิธีการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ Carol Dweck ผู้คิดค้นทฤษฏีเรื่อง Mindset ได้แบ่งประเภทของ Mindset เป็น 2 แบบด้วยกันคือ
Growth Mindset สำคัญอย่างไร ?
เด็กที่มี Growth Mindset จะมีความกระตือรือร้นในการเรียน ใส่ใจ สนุกกับการแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย
จากการศึกษาในเด็กพบว่ามีเด็กที่มี Growth Mindset จะประสบความสำเร็จในการศึกษามากกว่ากลุ่มที่มี Fixed Mindset
เราจะสร้าง Growth mindset ให้กับเด็กของเราได้อย่างไร ?
ครูเป็นตัวอย่างของการมี Growth Mindset เป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าครูไม่ย่อท้อต่อปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ รวมทั้งถ่ายทอดความเชื่อว่า เด็กทุกคนพัฒนาได้ด้วยการสอนอย่างตั้งใจ ให้เวลา และให้โอกาสเด็กทุกคนในการเรียน ไม่ตัดสินเด็ก
สอนให้เด็กเข้าใจเรื่อง Growth Mindset เข้าใจว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งสำคัญคือความพยายามในการเรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และท้าทายตนเองให้พัฒนาไปเรื่อยๆ
ใช้วิธีการสื่อสารกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีความพยายาม สนใจในกระบวนการเรียนรู้ และไม่ย่อท้อเมื่อยังไม่ถึงเป้าหมาย
ให้เด็กเห็นคุณค่าของความพยายาม โดยการให้คำชมในความพยายามของเด็ก
ใส่ใจกับกระบวนการในการทำงานหรือการเรียนของเด็ก เพื่อให้เด็กเห็นว่ากระบวนการ (Process)สำคัญกว่าผลลัพธ์ (Outcome)
ใช้วิธีการปรับคำพูดเพื่อปรับมุมมองให้เด็กไม่ย่อท้อแม้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายโดยการใช้คำว่า "ยัง" (Power of yet)
ให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาผ่านการให้ Feedback เพราะหากเด็กทำพฤติกรรมที่ผิดเป็นประจำ โดยไม่มีคนบอกสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ก็จะทำพฤติกรรมนั้นคงอยู่กับเด็กไปเรื่อยๆ ดังคำกล่าวที่ว่า การฝึกฝนทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบนั้นไม่เป็นจริงทั้งหมด การฝึกฝนในวิธีที่ผิดทำให้เกิดพฤติกรรมผิดๆที่คงทนถาวร
Practice makes Perfect จริงหรือไม่ ?
มีคำกล่าวที่ว่า Practice makes Perfect หมายความว่า ความตั้งใจในการฝึกฝนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เก่งหรือประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ หรืออาจจะแปลง่ายๆได้ว่า"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น"
     ความจริงแล้ว ถ้าพูดให้ตรงและถูกต้องขึ้น ควรกล่าวว่า "การฝึกฝนจะช่วยให้เกิดความเชียวชาญและความชำนาญในสิ่งที่ฝึก"ต่างหาก(Practice makes Permanent)เพราะถ้าเราหมั่นฝึกในวิธีคิดที่ผิด เราก็จะชำนาญขึ้นในการทำผิดและไกลจากความสำเร็จมาขึ้นไปอีก

    อย่างเช่นนักกีฬา หากฝึกฝนอย่างผิดวิธีก็จำทำให้เก่งในวิธีที่ผิด และอาจส่งผลให้ร่างกายบาดเจ็บได้ในที่สุด


   ด้วยเหตุนี้ การที่เด็กจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยทั้งความพยายามในการฝึกฝน(Practice)และมีครูช่วยชี้แนะในทางที่ถูกต้องโดยอาศัยการ Feedback

ลักษณะของ Feedback ที่ดี
1. มีเป้าหมายชัดเจน
2. ไม่ Feedback หลายประเด็นในครั้งเดียว
3. ให้ Feedback ที่พฤติกรรม ทักษะ ความตั้งใจ ความพยายาม ที่ไม่เป็นรูปธรรม (เช่นสามารถทำ...ได้,มีความตั้งใจที่...) หลีกเลี่ยงการ Feedback ลักษณะเฉพาะตัวบุคคลที่เป็นนามธรรม (เช่น ฉลาด เก่ง)
4. การ Feedback ที่ได้ผลอาศัยความไว้วางใจระหว่างผู้ให้ Feedback กับผู้รับ Feedback จึงต้องสร้างบรรยากาศของการเป็นมิตร และผู้ให้ Feedback นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้รับ Feedback เป็นหลัก
5. ไม่ควรทิ้งเวลาการ Feedback หลังเสร็จกิจกรรมนานเกินไร
6. ควร Feedback อย่างสมดุล ระหว่างการส่งเสริมสิ่งที่ทำได้ กับ สิ่งที่ควรปรับปรุง
ถามผู้รับ Feedback ประเมินตนเองก่อน เช่น "ที่เพิ่งผ่านมาคิดว่าทำได้อย่างไร" "มีอะไรบ้างที่คิดว่าทำได้ดี" "มีอะไรที่ยังไม่แน่ใจ" "ถ้า
อ้างอิงสิ่งที่จะเห็น แล้วให้ Feedback โดยเริ่มจากสิ่งที่ทำให้ดีก่อน เช่น "คุณทำ..ได้ดีตอนที่..." แล้วตามด้วยสิ่งที่ควรปรับปรุง เช่น "มีตรงไหนบ้างที่คิดว่าอาจทำได้ดีกว่าเดิม" "ถ้าจะให้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก1คะแนน ปรับปรุงอะไรเป็นสิ่งแรก"
ผู้ให้ Feedback สรุปอย่างเป็นรูปธรรมเป็นข้อๆในประเด็บที่สามารถ
ถามให้ผู้รับ Feedback สรุปประเด็นที่จะนำไปปรับปรุงต่อ


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view