หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา
                                                                                                                                                            คลิ๊ก! ดาวน์โหลด โปสเตอร์                                                                                                                                     CEP

                                         

Inclusion Policy หมายถึง

    นโยบายการดูแลเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการในโรงเรียน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเด็มศักยภาพและให้การช่วยเหลือดูแลปัญหาภาวะบกพร่องของเด็กอย่างเหมาะสม ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน

มีประโยชน์อย่างไร

  • เมื่อครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็กและมีแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาของเด็กที่ เหมาะสม จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กดีขึ้น
  • ช่วยให้การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน

โรงเรียนสามารถช่วยดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างไร

  • ให้ความรู้และความเข้าใจครูทุกคนที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษถึงปัญหาที่อาจพบ และแนวทางดูแลที่เหมาะสม
  • มีครูการศึกษาพิเศษช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ครูท่านอื่น และช่วยดูแลวาง แผนการศึกษาที่เหมาะสมของเด็ก โดยทำงานเป็นทีมร่วมกับที่บ้าน โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
  • สิ่งที่สำคัญในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือไม่ตีตราและเพ่งความสนใจไปที่ปัญหาของเด็กแต่ให้สนใจในเรื่องของการสนับสนุน และยอมรับในตัวเด็ก ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่รู้สึกแปลกแยกจากเด็กคนอื่นๆ


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view