หน้าแรกรู้จักเราอบรม/workshopครูคลับTV ข่าว กิจกรรมDownload ห้องพักครูติดต่อเรา

ใบสมัครนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติ

- ประกอบอาชีพครู หรือ ทำงานด้านการศึกษา

- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ อบรมจากศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน จะได้รับ

1. เกียรติบัตร

2. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการนำเสนอผลงาน จำนวนเงิน 4,000 บาท

3. ค่าที่พัก 1 ห้อง 1 คืน ( 29 มิ.ย. 61)

4. ค่าเดินทาง


เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

1. ความสอดคล้องของหัวข้อและเนื้อหา

2. เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

3. ความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง


*คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

**ในกรณีของคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ

***หากคุณครูสนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ โปรดลงทะเบียนเพิ่มเติม คลิ๊ก!


สถานที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ชั้น 5 ห้อง 5 - 6  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   คลิ๊กดูแผนที่

หมายเหตุ
- ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ได้รับ เอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ครูเคยเข้าร่วมอบรมกับศูนย์จิตวิทยาการศึกษา หรือไม่ ?  เคย ไม่เคย*
ครูเคยร่วมกิจกรรมใดกับศูนย์จิตวิทยาการศึกษาบ้าง (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ)  การอบรมการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset Workshop) การอบรมครูสอนคิด (Socratic Teaching Workshop) การอบรม PLC โครงการพี่ช่วยน้องผองเพื่อนช่วยกัน โครงการผู้ปกครองพบครูประจำวิชา โครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง\"คุณครูที่รัก\"
ข้อมูลการนำเสนอ
หัวข้อในการนำเสนอ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mรndset) ครูสอนคิด (Socratic Teaching) พี่ช่วยน้องผองเพื่อนช่วยกัน (Peer Tutoring) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parental Involvement) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน (Teacher-Student Relationship)
1. หลังจากการฝึกอบรม ความคิดและพฤติกรรมของครูเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
1.1 ด้านความคิด
ตัวอย่าง:\"จากการเข้าร่วมกิจกรรมครูสอนคิด ทำให้ตระหนักว่าบรรยากาศที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น\"
*
1.2 ด้านพฤติกรรม
ตัวอย่าง : \"เปลี่ยนท่าทีในการสอนเพื่อช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ปลอดภัย ยิ้มมากขึ้น สอดแทรกมุกตลกให้นักเรียนหัวเราะ\"
*
2. การเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้
2.1 ตนเอง
*
2.2 นักเรียน
*
2.3 เพื่อนครู
2.4 ผู้บริหาร
2.5 โรงเรียน
สิ่งที่ครูตั้งใจว่าจะพัฒนาต่อ คือ...
ตัวอย่าง : \"ตั้งใจว่าจะพัฒนาการใช้คำถามให้ดีขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดที่ลึกซึ้ง โดยพัฒนาร่วมกับเพื่อนครู ช่วยกันสังเกตชั้นเรียน Feedback กระบวนการสอน และการใช้คำถามตามแบบสังเกต\"
*
ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียน *
ที่อยู่โรงเรียน *
จังหวัด *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล
ข้อมูลครู
ชื่อ-นามสกุล *
เพศ  ชาย หญิง*
อายุ *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
ระดับชั้นที่สอน (สำหรับครูผู้สอน)  อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ประถมวัยศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
อาหาร  ปกติ มังสวิรัติ เจ ฮาลาล*
อาหารที่แพ้หรือไม่สามารถรับประทานได้
สื่อประชาสัมพันธ์
ครูติดตามศูนย์จิตวิทยาการศึกษาจากสื่อใดบ้าง  Facebook ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา Youtube ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาCEPchannal Website ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา Website มูลนิธิยุวสถิรคุณ รายการโทรทัศน์ช่องทรูปลูกปัญญา
ครูทราบข่าวการประชุมครั้งนี้ได้อย่างไร  Facebook ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา Website ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา อีเมล
 *
   


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view