หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา
CEP

หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิด (Growth Mindset)

        Carol Dweck นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความสำเร็จ และพบว่า Mindset เป็นปัจจัยสำคัญ  โดยแนวคิดเรื่อง Mindset ได้รับความนิยม และถูกใช้ในการพัฒนาในระดับบุคคลและในระดับองค์กร

        หลักสูตรอบรม การพัฒนากรอบความคิด (Growth Mindset) เป็นหลักคิดในการสร้างการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นบุคคลสำคัญในการสร้าง Growth Mindset ให้กับเด็ก โดยการสนับสนุนให้เด็กสนุกกับการเรียน สนุกกับการแก้ปัญหา สร้างโอกาสในการเรียนที่หลากหลาย สอนให้เด็กรู้จักการตั้งเป้าหมายในการเรียนและพัฒนาทักษะต่างๆผ่านกระบวนการ Feedback  เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

CEP

วัตถุประสงค์